NEWS @English

“Wai-Wai” Chatting – Multilingual Fun Talks

“Wai-Wai” Chatting – Multilingual Fun Talks
Date & Time:12:00-13:30, Tuesday, Sep.24th, 2019
In this gathering, we have a chat and
exchange information over tea.
Theme: “Various things about our health”
Place: comm cafe, Minoh Multi-Cultural Center
For whom: Foreign residents Fixed number: 25 people
Fee: Free

 

大家都来「热闹热闹」多语种聊天会
时间:2019 年9 月24 日(星期二)12:00-13:30
边喝茶,边聊天,互相交流.
本次的主题是「让我们来聊聊健康!」
地点:commcafe( 箕面市立多文化交流中心)
参加者:外国人市民 限定:25 人
参加费:免费

 

다같이 모여 「와이와이」 다언어 옹기종기 회의
일시 : 2019년9월24일 (화)12:00 – 13:30
차를 마시며 다같이 정보교환이나 일본에
살며 느끼는 이야기를 합시다.
이번 주제는 “건강에 대한 여러가지 정보”
입니다.
장소: comm cafe(미노오 시립 다문화 교류센터)
대상: 외국인시민   *정원:25명
참가비: 무료

 

Mọi người cùng nhau vui vẻ trò chuyện.
Thời gian : từ 12:00 giờ đến 13:30 giờ ngày
09 tháng 24 năm 2019
Các vấn đề về sức khỏe
cuộc sống hàng ngày. :tại comm cafe
( trung tâm giao lưu văn hóa các nước)
Phí tham gia: miễn phí
Số người đăng ký tham gia là 25người

 

Bate-papomultilíngue“ WaiWai”
DataeHorário:12:00-13:30,
Terça-feira,24desetembrode2019
Vamosbaterumpapocomcháetrocarinformações
docotidiano.Tema:“ Coisassobreanossasaúde”
Local:commcafe,MinohMulti-CulturalCenter
Somentepararesidentesestrangeiros.
Capacidademáxima25pessoas.Participaçãogratuita.