NEWS @English

“Wai-Wai” Chatting – Multilingual Fun Talks

“Wai-Wai” Chatting – Multilingual Fun Talks
Date & Time:12:00-13:30, Tuesday, Sep.24th, 2019
In this gathering, we have a chat and
exchange information over tea.
Theme: “Various things about our health”
Place: comm cafe, Minoh Multi-Cultural Center
For whom: Foreign residents Fixed number: 25 people
Fee: Free

 

大家都来「热闹热闹」多语种聊天会
时间:2019 年9 月24 日(星期二)12:00-13:30
边喝茶,边聊天,互相交流.
本次的主题是「让我们来聊聊健康!」
地点:commcafe( 箕面市立多文化交流中心)
参加者:外国人市民 限定:25 人
参加费:免费

 

다같이 모여 「와이와이」 다언어 옹기종기 회의
일시 : 2019년9월24일 (화)12:00 – 13:30
차를 마시며 다같이 정보교환이나 일본에
살며 느끼는 이야기를 합시다.
이번 주제는 “건강에 대한 여러가지 정보”
입니다.
장소: comm cafe(미노오 시립 다문화 교류센터)
대상: 외국인시민   *정원:25명
참가비: 무료

 

Mọi người cùng nhau vui vẻ trò chuyện.
Thời gian : từ 12:00 giờ đến 13:30 giờ ngày
09 tháng 24 năm 2019
Các vấn đề về sức khỏe
cuộc sống hàng ngày. :tại comm cafe
( trung tâm giao lưu văn hóa các nước)
Phí tham gia: miễn phí
Số người đăng ký tham gia là 25người

 

Bate-papomultilíngue“ WaiWai”
DataeHorário:12:00-13:30,
Terça-feira,24desetembrode2019
Vamosbaterumpapocomcháetrocarinformações
docotidiano.Tema:“ Coisassobreanossasaúde”
Local:commcafe,MinohMulti-CulturalCenter
Somentepararesidentesestrangeiros.
Capacidademáxima25pessoas.Participaçãogratuita.

1

Attach Id ( 857 ) not integer for post_thumbnail 865

1

Attach Id ( 871 ) not integer for post_thumbnail 877

1

Attach Id ( 846 ) not integer for post_thumbnail 854

1

Attach Id ( 894 ) not integer for post_thumbnail 896

1

Attach Id ( 904 ) not integer for post_thumbnail 906

1

Attach Id ( 924 ) not integer for post_thumbnail 925

1

Attach Id ( 933 ) not integer for post_thumbnail 934

1

Attach Id ( 938 ) not integer for post_thumbnail 939

1

Attach Id ( 947 ) not integer for post_thumbnail 948

1

Attach Id ( 1000 ) not integer for post_thumbnail 1012

1

Attach Id ( 1020 ) not integer for post_thumbnail 1022

1

Attach Id ( 1095 ) not integer for post_thumbnail 1034

1

Attach Id ( 1057 ) not integer for post_thumbnail 1059

1

Attach Id ( 1102 ) not integer for post_thumbnail 1104

1

Attach Id ( 1137 ) not integer for post_thumbnail 1145

1

Attach Id ( 1155 ) not integer for post_thumbnail 1158

1

Attach Id ( 1167 ) not integer for post_thumbnail 1164

1

Attach Id ( 1212 ) not integer for post_thumbnail 1232

1

Attach Id ( 1264 ) not integer for post_thumbnail 1266

1

Attach Id ( 1269 ) not integer for post_thumbnail 1271

1

Attach Id ( 1290 ) not integer for post_thumbnail 1291

1

Attach Id ( 1295 ) not integer for post_thumbnail 1297

1

Attach Id ( 1299 ) not integer for post_thumbnail 1301

1

Attach Id ( 1312 ) not integer for post_thumbnail 1324

1

Attach Id ( 1351 ) not integer for post_thumbnail 1353

1

Attach Id ( 1356 ) not integer for post_thumbnail 1358

1

Attach Id ( 1362 ) not integer for post_thumbnail 1365

1

Attach Id ( 1398 ) not integer for post_thumbnail 1311

1

Attach Id ( 1370 ) not integer for post_thumbnail 1376

1

Attach Id ( 1448 ) not integer for post_thumbnail 1410

1

Attach Id ( 1444 ) not integer for post_thumbnail 1414

1

Attach Id ( 1441 ) not integer for post_thumbnail 1385

1

Attach Id ( 1450 ) not integer for post_thumbnail 1456

1

Attach Id ( 2288 ) not integer for post_thumbnail 1460

1

Attach Id ( 1483 ) not integer for post_thumbnail 1485

1

Attach Id ( 1535 ) not integer for post_thumbnail 1473

1

Attach Id ( 1678 ) not integer for post_thumbnail 1584

1

Attach Id ( 2298 ) not integer for post_thumbnail 1727

1

Attach Id ( 2557 ) not integer for post_thumbnail 2400

1

Attach Id ( 2560 ) not integer for post_thumbnail 2413

1

Attach Id ( 2665 ) not integer for post_thumbnail 2648

1

Attach Id ( 2826 ) not integer for post_thumbnail 2676

1

Attach Id ( 3528 ) not integer for post_thumbnail 2679

1

Attach Id ( 2886 ) not integer for post_thumbnail 2708

1

Attach Id ( 3250 ) not integer for post_thumbnail 3245

1

Attach Id ( 3309 ) not integer for post_thumbnail 3314

1

Attach Id ( 3342 ) not integer for post_thumbnail 3347

1

Attach Id ( 3419 ) not integer for post_thumbnail 3385

1

Attach Id ( 3534 ) not integer for post_thumbnail 3430

1

Attach Id ( 3531 ) not integer for post_thumbnail 3453

1

Attach Id ( 4020 ) not integer for post_thumbnail 3797